Recent Content by longlong

  1. L

    Jung Đàn ông Level 1

    Push up 40 cái nhưng ko kéo xà nổi 2 cái, tay trước và xô của tôi khá nhỏ :))
Bên trên