longlong's latest activity

  • L
    longlong đã trả lời vào chủ đề Jung Đàn ông Level 1.
    Push up 40 cái nhưng ko kéo xà nổi 2 cái, tay trước và xô của tôi khá nhỏ :))
Bên trên