hazard140809's latest activity

  • H
    hazard140809 đã đăng chủ đề mới.
    Mọi người có thể cho mình biết rõ hơn về mewing và nằm thẳng lưng dc k ,ngoài 2 phương pháp này còn phương pháp nào khác k?
Bên trên